Łódzkie Stowarzyszenie Darta

Darts! Connecting People

STATUT STOWARZYSZENIA
"ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE DARTA"I. Postanowienia ogólne

§ 1
ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE DARTA, zwane ŁSD w dalszej części Statutu, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2
ŁSD działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Zarządu Głównego ŁSD jest miasto Łódź.

§ 4
ŁSD może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
ŁSD używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny ŁSD.

II. Cele ŁSD

§ 6
Celami działania ŁSD są:

1. promocja darta jako sportu na terenie województwa łódzkiego i poza jego granicami
2. organizowanie i koordynowanie bieżących rozgrywek darta na poziomie regionalnym
3. współpraca z innymi organizacjami darterskimi, zarówno regionalnymi, ogólnopolskimi jak i międzynarodowymi.
4. propagowanie darta wśród dzieci i młodzieży
5. reprezentowanie środowiska darterów w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

§ 7
ŁSD realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Współorganizowanie drużynowych rozgrywek ligowych.
2. Współorganizowanie okręgowych i klubowych turniejów indywidualnych, oraz pozostałych imprez związanych z dartem
3. Współpracę z mediami w celu promocji darta
4. Współpracę z firmami i organizacjami mającą na celu pozyskanie środków na cele statutowe

III. Członkowie ŁSD

§ 8
ŁSD tworzą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, oraz cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd ŁSD na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do ŁSD złożonej przez kandydata
5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok pomimo pisemnego upomnienia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
d) śmierci członka
e) pozbawienia członkostwa przez Zarząd ŁSD na podstawie odpowiedniej uchwały.
6. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia wynikającej ze Statutu.
7. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań stowarzyszenia.
8. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 10
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków, na wniosek Zarządu ŁSD osobie, która położyła szczególne zasługi dla ŁSD lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie darta. Uchwała o nadaniu honorowego członkostwa przyjmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
3. Członek honorowy ma obowiązki :
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań stowarzyszenia.

§ 11
1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny ŁSD na okres jednego roku osobie fizycznej lub prawnej, a także innej organizacji zainteresowanej merytoryczną działalnością ŁSD, po wniesieniu kwoty pieniężnej lub innej korzyści majątkowej.
2. Członek wspierający, posiada prawa :
a)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
b)korzystania z pomocy Stowarzyszenia wynikającej ze Statutu.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
5. Członek wspierający posiada obowiązki :
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań stowarzyszenia.

IV. Struktura organów ŁSD

§ 12
1. Najwyższą władzą ŁSD jest Walne Zebranie Członków ŁSD.
2. Pracami ŁSD kieruje Zarząd Główny ŁSD.
3. Organem kontroli wewnętrznej ŁSD jest Komisja Rewizyjna ŁSD.

§ 13
1. Kadencja organów ŁSD wymienionych w § 12 ust. 2 i 3, trwa dwa lata.
2. Czas trwania kadencji może zostać skrócony lub wydłużony poprzez Uchwałę Walnego Zebrania członków, w przypadku :
a. Rezygnacji, lub śmierci członka Zarządu
b. Braku wotum zaufania
c. Na wniosek Zarządu

§ 14
Uchwały organów ŁSD podejmowane są bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie ponad połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę zebranych, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

V. Walne Zebranie Członków ŁSD

§ 15
1. Zwyczajne Zebranie Członków ŁSD jest zwoływane przez Zarząd Główny ŁSD raz na rok.
2. Zarząd Główny ŁSD zawiadamia członków ŁSD o terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zebrania Członków ŁSD co najmniej na tydzień przed datą jego odbycia w możliwie dostępny sposób , poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 16
Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Członków ŁSD należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej ŁSD oraz zasad gospodarowania jego majątkiem
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego ŁSD i Głównej Komisji Rewizyjnej ŁSD
3. Określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich przez Zarząd Główny ŁSD.
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji, uchwał oraz orzeczeń organów ŁSD.
5. Wybieranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
7. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§ 17
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków ŁSD jest zwoływane przez Zarząd Główny ŁSD z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej ŁSD lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych ŁSD.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków ŁSD odbywa się w terminie nie późniejszym niż cztery tygodnie od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 18
Przebieg Zebrania Członków ŁSD regulują następujące zasady:
1. Do ważności obrad konieczne jest uczestnictwo: w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków, w drugim terminie bez względu na liczbę zebranych, jednak nie mniejszą niż liczba osób w statutowych władzach wybieranych na zebraniu.
2. W Zebraniu Członków ŁSD może uczestniczyć z głosem doradczym każdy członek ŁSD.
3. Zebranie Członków ŁSD może powoływać stałe lub doraźne komisje w celu przygotowania w imieniu Zebrania opinii, dokumentów i innych materiałów.

VI. Zarząd Główny ŁSD
§ 19
Zarząd Główny ŁSD:
1. kieruje działalnością ŁSD zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Zebrania Członków ŁSD,
2. uchwala budżet ŁSD oraz przyjmuje bilans ŁSD za dany rok rozliczeniowy,
3. przyjmuje darowizny i zapisy ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych,
4. gospodaruje majątkiem ŁSD, w tym podejmuje uchwały w sprawie obciążenia majątku nieruchomego,
5. powołuje stałe i doraźne komisje problemowe,
6. występuje do Zebrania Członków ŁSD z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
7. podejmuje uchwały dotyczące umów o współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami w celu realizacji celów statutowych.
8. Przyjmuje i wyklucza członków Stowarzyszenia

§ 20
Zarząd ŁSD składa się z:
1. Prezesa
2. V-ce Prezesa
3. Sekretarza
4. Skarbnika
5. członek zarządu
6. członek zarządu

§ 21
1. Prezes ŁSD, wspólnie z drugim członkiem Zarządu, reprezentują ŁSD i Zarząd ŁSD na zewnątrz oraz składają w jego imieniu oświadczenia woli. Prezes może swoje uprawnienia jednorazowo lub na czas oznaczony przekazać innemu członkowi Zarządu ŁSD w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Sekretarz Generalny ŁSD organizuje prace Zarządu Głównego ŁSD oraz nadzoruje jego biuro.
3. Skarbnik ŁSD prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia
4. Zarząd Główny ŁSD może przydzielić inne stałe obowiązki pozostałym swoim członkom.

VII Komisja Rewizyjna ŁSD
§ 22
3. Komisja Rewizyjna ŁSD kontroluje finanse Stowarzyszenia oraz zgodność działań Zarządu ŁSD ze Statutem.
4. Zatwierdza roczny bilans ŁSD oraz rachunek zysków i strat.

§ 23
1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej ŁSD wchodzi trzech członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ŁSD mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego ŁSD z głosem doradczym

VIII Majątek Stowarzyszenia

§ 24
1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze.
2. źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, dochody z działalności statutowej, dotacje, inne wpływy i dochody.
3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

IX. Przepisy końcowe

§ 25
1. Zmiany Statutu ŁSD są uchwalane większością 2/3 głosów przez Zebranie Członków ŁSD.
2. Projekt zmian może być zgłoszony przez Zarząd Główny ŁSD, Główną Komisję Rewizyjną ŁSD lub grupę dziesięciu członków ŁSD nie później niż na 2 miesiące przed terminem zwyczajnego Zebrania Członków ŁSD i powinien być rozesłany do wszystkich członków ŁSD.

§ 26
1. Rozwiązanie się ŁSD następuje uchwałą Zebrania Członków ŁSD na wniosek Zarządu Głównego ŁSD lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych ŁSD w trybie właściwym dla uchwalania zmian Statutu.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się ŁSD Zebranie Członków ŁSD podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku ŁSD.

Łódzkie Stowarzyszenie Darta
ul. Srebrzyńska 39
91-082 Łódź

tel.: 602 699 906

email: lsddart@outlook.com

KRS : 0000357645
Regon : 100897168
Nip : 7272769712

Nr konta: Bank Zachodni WBK

79109027050000000114302550

© 2016 Łódzkie Stowarzyszenie Darta. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme, Hosting i Administracja: cris132

Please publish modules in offcanvas position.